Γνωρίστε μας

Η ΥΛΗ είναι μια αναπτυσσόμενη εταιρεία υλοποίησης μελετών και παροχής συμβουλών σε θέματα περιβάλλοντος.

Σχετικά με εμάς

Η ΥΛΗ Ε.Ε. συστάθηκε το 2001 για να αξιοποιήσει την εμπειρία που απέκτησαν οι εταίροι της μετά από πολυετή ενασχόληση με θέματα διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως των δασών, φυτοτεχνικής διαμόρφωσης χώρων και αρχιτεκτονικής τοπίου και οικολογικής χαρτογράφησης.

Η εταιρεία μας ΥΛΗ Ε.Ε., δραστηριοποιείται σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος με την παροχή υπηρεσιών α) εκπόνησης μελετών και β) συμβούλου περιβάλλοντος.

Το αντικείμενο των υπηρεσιών της εταιρείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον, όπως:

 • Την ανάληψη και εκπόνηση μελετών από το Ελληνικό Δημόσιο, ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, Δημόσιες Επιχειρήσεις και λοιπούς οργανισμούς Δημοσίου Ενδιαφέροντος, καθώς και από ιδιώτες.
 • Την εκπόνηση μελετών αναπτυξιακών, χρήσεων γης, καταγραφής ενδιαιτημάτων, χλωρίδας και πανίδας, καθώς και κάθε άλλης σχετικής μελέτης.
 • Την διενέργεια επιβλέψεων τεχνικών έργων για τις σχετικές κατηγορίες έργων και μελετών.
 • Την επίβλεψη εκπόνησης μελετών από τρίτους για λογαριασμό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ και ιδιωτών.
 • Την ανάληψη υπηρεσιών συμβούλου Έργων και Προγραμμάτων του Ελληνικού Δημοσίου ή ιδιωτικών φορέων σε σχέση με τις προαναφερόμενες κατηγορίες μελετών.
 • Την από κοινού συνεργασία με επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή κοινοπραξίες και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ελληνικές ή αλλοδαπές, εδρεύουσες στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό και οι οποίες έχουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας ΥΛΗ Ε.Ε.
 • Την παροχή υπηρεσιών σε κάθε εν γένει αντικείμενο που έχει σχέση με την επαγγελματική ιδιότητα των εταίρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η φιλοσοφία μας

Την εποχή της κλιματικής αλλαγής και της επαπειλούμενης ερημοποίησης της φύσης, η εταιρεία ΥΛΗ Ε.Ε. έχει ως γνώμονα την ορθή διαχείριση και ανάπτυξη των δασικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των πελατών της με υψηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών.

Επιπλέον η εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τα νέες επιστημονικές εξελίξεις με στόχο τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών της και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Επίσης παρακολουθεί και αφουγκράζεται τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για να μπορεί να προσφέρει περισσότερο στοχευμένες λύσεις ειδικά στα θέματα του πρασίνου ειδικά σήμερα που πάνω από το 50% του πληθυσμού της γης κατοικεί στις πόλεις και επιζητά ως όρο επιβίωσης τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων που παρέχει το πράσινο.

Η εμπειρία μας

Η αδιάλειπτη επαφή μας με τις εξελίξεις, η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση και η εμπειρία του στελεχικού μας δυναμικού μας καθιστούν ικανούς να συνθέτουμε λύσεις, να προτείνουμε και να υλοποιούμε καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες.

Στόχος μας είναι πάντα η ουσιαστική κάλυψη των αναγκών των πελατών μας και η υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η εταιρεία μας διαθέτει τα παρακάτω μελετητικά πτυχία:

 • Δασικών Μελετών (κατηγορίας 24, τάξη E΄)
 • Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης και έργων πρασίνου (κατηγορίας 25, τάξης Δ΄)
 • Περιβαλλοντικών Μελετών (κατηγορίας 27, τάξη Δ΄)
 • Υδραυλικών Έργων (κατηγορίας 13, τάξη Α΄)
 • Στατικών Μελετών (κατηγορία 8, τάξης Α΄)
 • Λιμενικών Έργων (κατηγορία 11, τάξης Α΄)
 • Τοπογραφικών Μελετών (κατηγορία 16, τάξης Α΄)

Πολιτική ποιότητας

Η ΥΛΗ  είναι εταιρεία πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 στα πεδία εφαρμογής Σύνταξη Μελετών Προστασίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Περιβάλλοντος.

Συνεχείς επιδιώξεις της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διατήρηση αποκλειστικά ικανοποιημένων πελατών και η διεύρυνση των πωλήσεών της στον Ελληνικό χώρο.

Η Εταιρεία θέτει προς επίτευξη επιμέρους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι και επιτεύξιμοι. Οι σκοποί και στόχοι ποιότητας αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματικότητα τους και αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται. Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος από τα γραφεία, καθώς και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η Ομάδα μας

Αποστολίδης Ηλίας

Συνιδρυτής – Δασολόγος

Πάγκας Νικόλαος

Συνιδρυτής –  Δρ. Δασολόγος

Παπαϊωάννου Άνδριανα

Συνιδρυτής – Δασολόγος

Αποστολίδης Έκτωρ

Δασολόγος MSc

Χαβάκης Μανώλης

Δασολόγος MSc

Αδρακτά Χρύσα

Δασολόγος MSc

Αποστολίδου Ηλέκτρα

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός – Υδραυλικός

Πόθος Γιώργος

Δασολόγος

Πούλιου Ευθυμία

Δασοπόνος

Μανέτα Βασιλική

Δασοπόνος

Ζαχαροπούλου Ειρήνη

Δασλόγος

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?