Απώλεια ποικιλότητας και εξωτικές φυτείες

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα [Scientific Reports volume 10, Article number: 7762 (08/05/2020)] επιστημονική μελέτη των Camila Cifuentes-Croquevielle, Daniel E. Stanton και Juan J. Armesto, με θέμα: «Απώλεια της ποικιλότητας των ασπονδύλων και λειτουργικές μεταβολές σε εύκρατα δασικά εδάφη που αντικαθίστανται από εξωτικές φυτείες πεύκων». Σύμφωνα με τη μελέτη, η αύξηση των δασικών φυτειών σε παγκόσμιο επίπεδο συχνά έχει θετικά αποτελέσματα για τον μετριασμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τη μείωση της απώλειας βιοποικιλότητας. Ωστόσο, τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τις επιπτώσεις των φυτειών στην υπόγεια ποικιλομορφία και στην εδαφική σύσταση.

Στη μελέτη διερευνάται πώς οι δασικές φυτείες εξωτικών δέντρων επηρεάζουν κρίσιμες λειτουργίες του εδάφους και τη σύσταση των πληθυσμών ασπονδύλων, συγκρίνοντας την ποικιλότητα των ασπονδύλων και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους μεταξύ μη φυσικών φυτειών Pinus radiata και γειτονικών αυτοφυών δασών σε μια περιοχή εκτεταμένης φυτειακής δραστηριότητας στη νότια και κεντρική Χιλή. Προσδιορίζονται οι διαφορές στην ποικιλομορφία, στην αφθονία και στη σύσταση των ασπονδύλων καθώς και οι βασικές ιδιότητες του εδάφους, όπως η περιεκτικότητα σε νερό, η διήθηση νερού, η θρεπτική ικανότητα και το pH. Ομοίως καταδεικνύεται ότι στο μωσαϊκό των φυσικών δασών και των φυτειών, τόσο τα ασπόνδυλα του εδάφους όσο και οι φυσικές ιδιότητες του εδάφους διέφεραν σημαντικά μεταξύ των συστημάτων, παρά τις παρόμοιες εδαφικές προελεύσεις και τοπογραφίες.

Παρατηρήθηκε σημαντική απώλεια του εδάφους σε άνθρακα και αξιοσημείωτη μείωση της ποικιλότητας των ασπονδύλων σε περιοχές με φυτείες πεύκων. Τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους των φυτειών διέφεραν σημαντικά από τα αυτοφυή δάση στη νότια και κεντρική Χιλή, στην οποία επικρατούν οι φυτείες, με σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία των οικοσυστημάτων και στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή στο μέλλον.

Στοιχεία συγγραφέων
Camila Cifuentes-Croquevielle: Instituto de Ecología y Biodiversidad, Alameda 340, Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, Santiago, Chile. Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, Santiago de Chile, Chile.
Daniel E. Stanton, Department of Ecology, Evolution and Behavior, University of Minnesota-Twin Cities, Saint Paul, MN, USA.
Juan J. Armesto: Instituto de Ecología y Biodiversidad, Alameda 340, Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, Santiago, Chile. Cary Institute of Ecosystem Studies, Millbrook, New York, USA. Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Alameda 340, Santiago, Chile. Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

Διαθέσιμο ολόκληρο το κείμενο της εργασίας στον ιστότοπο: https://www.nature.com/articles/s41598-020-64453-y

Πηγή: dasarxeio.com

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?

Επικοινωνίστε μαζί μας