Δελτίο τύπου για το πρόγραμμα Junidrone

Η εταιρεία «ΥΛΗ – Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) ανέλαβαν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμος χρήση των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στη Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων-Πιλοτική εφαρμογή στο κινδυνεύον Juniperus drupacea Labill» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-03378) που προκηρύχθηκε και εντάχθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014–2020).

Δενδρόκεδρος

Το πρόγραμμα ξεκίνησε 12-05-2020 και θα ολοκληρωθεί σε 30 μήνες. Στη διάρκεια του προγράμματος θα γίνουν οι παρακάτω επιστημονικές εργασίες:

 1. Υπολογισμός βαθμού συγκόμωσης και εδαφοκάλυψης με την ανάπτυξη σχέσεων στηθιαίας διαμέτρου και διαμέτρου κόμης πεδίο και στο εργαστήριο.Εκτίμηση δεικτών φυσικής αναγέννησης και προοπτική διατήρησης συστάδων στο μέλλον.
 2. Εκτίμηση της βιοποικιλότητας (αυτοφυή ποώδη φυτικά είδη) σε συστάδες δενδρόκεδρου με χρήση δεικτών και ανάδειξη των φυτικών ειδών ως δεικτών αξιολόγησης της κατάστασης του οικοσυστήματος.
 3. Εκτίμηση της βιοποικιλότητας (αυτοφυή ποώδη φυτικά είδη) σε συστάδες δενδρόκεδρου με χρήση δεικτών και ανάδειξη των φυτικών ειδών ως δεικτών αξιολόγησης της κατάστασης του οικοσυστήματος.
 4. Εκτίμηση της προσαρμοστικής ικανότητας του δενδρόκεδρου και σύγκριση
  διαφορετικών μεθόδων δειγματοληψίας (drone και πεδίο).
 5. Μέθοδοι και τεχνικές in vitro μικροπολλαπλασιασμού.
 6. Μοντέλα πρόβλεψης της υγρασίας καύσιμης ύλης και ευφλεκτικότητας των
  συστάδων με βάση μετεωρολογικές παραμέτρους και κλιματικούς δείκτες. Πρόβλεψη της ευφλεκτικότητας με τη χρήση drone και
 7. Εκτίμηση της ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή. Πρόβλεψη με τη χρήση drone.
Το δάσος Δενδρόκεδρου στη Μονή Μαλεβής

Στα πλαίσια του έργου, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 έγινε επίσκεψη της ομάδας μελέτης της εταιρεία ΥΛΗ στο «Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας» και στο Δασαρχείο Κυνουρίας με σκοπό:

 • Την ενημέρωση των υπηρεσιών για τους σκοπούς και τους στόχους του έργου.
 • Τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην
 • υλοποίηση του έργου.
 • Την ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν την περιοχή του έργου.
Συνεργασία με τον Φορέα Διαχειρισης

Μετά την επικοινωνία με το Δασαρχείο Κυνουρίας και τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα έγινε επίσκεψη στο χώρο μελέτης, ώστε η ομάδα να ενημερωθεί για το αντικείμενο του έργου επιτόπου και να συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για την κατάσταση που βρίσκεται το δάσος του
είδους Juniperus drupacea.

Το είδος Juniperus drupacea βρίσκεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο στον Πάρνωνα και συγκροτεί δάσος στην περιοχή της Μονής Μαλεβής (κοινότητα Αγίου Πέτρου). Είναι οικότοπος προτεραιότητας και βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR2520006 και ονομασία «Όρος Πάρνωνα και περιοχή Μαλεβής».

Λήψη δειγματοληπτικών επιφανειών

Μετά την επικοινωνία με το Δασαρχείο Κυνουρίας και τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα έγινε επίσκεψη στο χώρο μελέτης, ώστε η ομάδα να ενημερωθεί για το αντικείμενο του έργου επιτόπου και να συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για την κατάσταση που βρίσκεται το δάσος του
είδους Juniperus drupacea.
Το είδος Juniperus drupacea βρίσκεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο στον Πάρνωνα και συγκροτεί δάσος στην περιοχή της Μονής Μαλεβής (κοινότητα Αγίου Πέτρου). Είναι οικότοπος προτεραιότητας και βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR2520006 και ονομασία «Όρος Πάρνωνα και περιοχή Μαλεβής».

Στο τέλος του έργου εκτός των επιστημονικών ερευνών θα παραδοθεί:

 1. Σύνταξη εγχειριδίου οδηγιών/προδιαγραφών για την πρότυπη διαχείριση των μοναδικών αυτοφυών πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea Labill.) υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.
 2. Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης (χάρτες για τη συστάδα Μαλεβής και λοιπές
  περιοχές, διαίρεση δάσους-σύνταξη πίνακα επιφανειών, μορφές εδαφοκάλυψης, ποιότητες τόπου, κ.λπ).
 3. Πρόταση ειδικών έργων για την διαχείριση του δάσους Μαλεβής.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς για την υλοποίηση του έργου θα ενημερώνουν τακτικά όλους τους ενδιαφερόμενους για την πορεία και τα αποτελέσματα του έργου, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν και με ανάλογες εκδηλώσεις.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?

Επικοινωνίστε μαζί μας