Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Εταιρεία ΥΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Ε. έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και συντηρεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βάσει των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 14001:2015.

Η Εταιρεία μας, διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με τη σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική έχει ως πρωταρχικό στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και συνεχές μέλημά της είναι:

  • Η μείωση των αποβλήτων που παράγει,
  • Η προώθηση των πρακτικών ανακύκλωσης,
  • Η μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών και φυσικών πόρων,
  • Η μείωση των βλαπτικών εκπομπών της με στόχο τον περιορισμό των αντίστοιχων επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
  • Ο σεβασμός της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος της περιοχής που δραστηριοποιείται με την αγαστή συνεργασία με τοπικούς Φορείς και Ενώσεις,
  • Όπου είναι εφικτό, η χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας,
  • Όπου είναι τεχνικά εφικτό, η συνεργασία με Προμηθευτές που λαμβάνουν υπόψη στις δραστηριότητές τους την προστασία του Περιβάλλοντος.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η ΥΛΗ:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015 και το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της εταιρείας. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων.
  • Παρέχει επαρκείς πόρους για την περιβαλλοντική διαχείριση: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό.
  • Καθιερώνει Περιβαλλοντικούς Σκοπούς και Στόχους, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται κατά τη διάρκεια των Ανασκοπήσεων της Διοίκησης. Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας.

Η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και η συμμόρφωση της με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.