Πολιτική ποιότητας

Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και συντηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, βάσει των απαιτήσεων των προτύπων EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015. Τα πεδία εφαρμογής των Συστήματων είναι:

 • Σύνταξη Μελετών Προστασίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Σύνταξη Δασικών Μελετών
 • Σύνταξη Φυτοτεχνικών Μελετών
 • Υπηρεσίες Γεωπληροφορικής
 • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Περιβάλλοντος

και εφαρμόζεται στο Σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Το Σύστημα Ποιότητας έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τόσο τις ανάγκες του πελάτη, όσο και τις απαιτήσεις για υψηλής ποιότητας παρεχόμενα Προϊόντα και Υπηρεσίες.

Βασικοί στόχοι των Συστημάτων Ποιότητας είναι:

 • Η απόκτηση και διατήρηση ικανοποιημένων πελατών και ανάπτυξη ισχυρών και μακροχρόνιων συνεργασιών, με οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης.
 • Η διεύρυνση των πωλήσεών και εδραίωση της στον Ελληνικό χώρο.
 • Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος ποιότητας και της λειτουργίας της Εταιρείας γενικότερα, προς όφελος των πελατών της.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες των συστήματων ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 1. Η απόλυτη συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυστηρή τήρηση του κώδικα ηθικής δεοντολογίας.
 2. Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη και αυστηρή τήρηση των συμφωνηθέντων όρων αναφορικά με την παράδοση (συνθήκες, χρόνος), το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.
 3. Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού και η ενθάρρυνση κλίματος άψογης συνεργασίας.
 4. Η διαρκής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού Ικανοποίησης των πελατών.
 5. Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών της εταιρείας και δημιουργία αποκλειστικών συνεργασιών με αξιολογημένους συνεργάτες οι οποίοι θα υποστηρίζουν τη φιλοσοφία της.
 6. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών), για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας.
 7. Η διαρκής εξασφάλιση ανανεωμένου σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού.
 8. Η παροχή του πλαισίου μέσα στο οποίο θα προσδιορίζονται οι στόχοι ποιότητας.
 9. Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας καθορίζεται από τη διοίκηση, η οποία δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρείας. Δεσμεύεται να στηρίζει τους τομείς και τμήματα της εταιρείας ώστε:

 • το σύστημα να λειτουργεί αποδοτικά και να καλύπτει διαρκώς τους στόχους δημιουργίας του.
 • η αποτελεσματικότητα του συστήματος να ελέγχεται και να αξιολογείται ετησίως με σκοπό τη διασφάλιση της συνεχούς καταλληλότητας, επάρκειας και αποτελεσματικότητας αυτού.
 • όλοι οι εμπλεκόμενοι να τηρούν τις διαδικασίες του συστήματος και να συμβάλλουν στη διαρκή εδραίωση, αποτελεσματικότητα και βελτίωση του.

Η πολιτική ποιότητας είναι διαθέσιμη στα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας τα οποία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή και τήρηση της σε όλο τον τομέα ευθύνης τους και επικοινωνείται αναλόγως σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες).

ΥΛΗ Newsletter