Υπηρεσίες

Βασικές αρχές της δασικής διαχείρισης είναι η αειφορία των καρπώσεων, η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών με τον πιο ανώδυνο για το περιβάλλον τρόπο, η ειδική διαχείριση των σημαντικών στοιχείων του δάσους, η ανάδειξη των ιστορικών, αισθητικών και αναψυχικών στοιχείων. Οι μελέτες εκπονούνται τόσο για μεγάλα δασικά συμπλέγματα, όσο και για δάση του αστικού και περιαστικού χώρου και περιλαμβάνουν:

 • Μελέτες  προστασίας και διαχείριση δασών
 • Εκπόνηση δασικών χαρτών
 • Μελέτες δασικής οδοποιίας
 • Μελέτες δασικής αναψυχής
 • Μελέτες αναδάσωσης
 • Σχέδια διαχείρισης βοσκοτόπων

Η περιγραφή, καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης των διαφόρων στοιχείων του περιβάλλοντος όπως των τύπων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας, των διαφόρων ενδιαιτημάτων και της πανίδας, αποτελεί τη βάση για την λήψη αποφάσεων για πολλά και ποικίλα έργα και δραστηριότητες σε κάθε χωρο-οικονομικό και κοινωνικό σύστημα. Η διαδικασία εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϋποθέτει τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των υπαρχόντων εναλλακτικών λύσεων και την διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων για την αποκατάσταση των συνεπειών στο περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται διάφορες μελέτες όπως:

 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης τοπίου
 • Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες
 • Σχέδια διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
 • Οικολογική αξιολόγηση και χαρτογράφηση
 • Ολοκληρωμένα σχέδια οικοτουριστικής ανάπτυξης
 • Καταγραφή και παρακολούθηση τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας

Η εταιρεία μας αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει τα προηγούμενα χρόνια, δραστηριοποιείται δυναμικά ως Σύμβουλος Περιβάλλοντος σε αντικείμενα όπως.

 • Σύνταξη και υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφορούν το φυσικό περιβάλλον
 • Εταιρική περιβαλλοντική πολιτική
 • Περιβαλλοντική συμμόρφωση
 • Πολιτική προβολής δράσεων και reporting
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή θεμάτων αιχμής που αφορούν το περιβάλλον, έκδοση φυλλαδίων για περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας, έκδοση βιβλίων, διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων σχετικές με το περιβάλλον

Η αντιπλημμυρική θωράκιση μιας περιοχής ξεκινά από τις ορεινές λεκάνες απορροής. Οι επεμβάσεις σε αυτές με τον κατάλληλο τρόπο, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Κύρια κατεύθυνση των έργων διαχείρισης των λεκανών απορροής είναι η προστασία της υπάρχουσας και η ανάπτυξη νέας βλάστησης που μαζί με μικρά ή μεγάλα τεχνικά έργα κυρίως στην κοίτη των ρευμάτων, συμβάλλουν στην αποτροπή των πλημμυρικών φαινομένων και στη ρύθμιση της δίαιτας του νερού. Οι μελέτες περιλαμβάνουν:

 • Μελέτες αξιολόγησης λεκανών απορροής
 • Αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας
 • Ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας
 • Μελέτες Ορεινών υδρονομικών και αντιδιαβρωτικών έργων

Ο ολοκληρωμένος αντιπυρικός σχεδιασμός συναρθρώνει την συστηματική παρακολούθηση και επιτήρηση του περιβάλλοντος, την διαχείριση των υλικών υποδομών και των διαθέσιμων πόρων, την αξιοποίηση σύγχρονων γνώσεων, μεθόδων και τεχνολογιών και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι μελέτες που εκπονούνται από την εταιρεία μας αφορούν:

 • Ολοκληρωμένα σχέδια αντιπυρικής προστασίας δασών, αλσών, πάρκων και φυσικών περιοχών
 • Μελέτες εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς στις οποίες ενσωματώνονται και σενάρια πρόβλεψης για την επέκταση των πυρκαγιών
 • Μελέτες αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος μετά από ενδεχόμενη πυρκαγιά

Οι περισσότερες πόλεις σήμερα υιοθετούν σχέδια ανάπτυξης του πρασίνου που αποβλέπουν στην προστασία και ενίσχυση των φυτεμένων χώρων και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Το εύρος της προσφοράς του αστικού πρασίνου εξαρτάται τόσο από την έκταση και τα δομικά χαρακτηριστικά της βλάστησης όσο και από τον τρόπο που οι κάτοικοι το χρησιμοποιούν. Για την δημιουργία, ανάπτυξη, βελτίωση και αποκατάσταση του αστικού πρασίνου, εκπονούνται μελέτες όπως:

 • Μελέτες ανάπλασης αστικών χώρων πρασίνου
 • Μελέτες διαμόρφωσης νέων χώρου πράσινου
 • Μελέτες διαχείρισης αλσών και πάρκων

Η φυτοτεχνική διαμόρφωση μιας έκτασης σχεδιάζεται είτε για τη συντήρηση, βελτίωση η επέκταση της βλάστησης, είτε στο πλαίσιο της εναρμόνισης με άλλα τεχνικά έργα.

Βασικές κατευθύνσεις στη φυτοτεχνική διαμόρφωση είναι η δημιουργία ποικιλίας αισθητικών εντυπώσεων, η επίτευξη ιδιαίτερων μικροκλιματικών συνθηκών άνεσης και ξεκούρασης και  η προστασία της υπάρχουσας βλάστησης, για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου επιθυμητού αποτελέσματος. Οι ανάγκες για φυτοτεχνική διαμόρφωση υλοποιούνται με:

 • Μελέτες διαμόρφωσης του τοπίου
 • Φυτοτεχνικές μελέτες

Βασικός στόχος της εταιρείας μας είναι η συμμετοχή μας στον συντονισμό και την υλοποίηση διαφόρων εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσουμε συνεργασίες και συνέργειες, με πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας μας και του εξωτερικού, καθώς και με άλλες εταιρείες στο τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, με στόχο την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε τομείς όπως:

 • Διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Αποκατάσταση διαταραγμένων οικοσυστημάτων.
 • Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
 • Η διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε στο επόμενο έργο σας?

Επικοινωνίστε μαζί μας