Φυτοτεχνική διαμόρφωση

Η φυτοτεχνική διαμόρφωση μιας έκτασης σχεδιάζεται είτε για τη συντήρηση, βελτίωση η επέκταση της βλάστησης, είτε στο πλαίσιο της εναρμόνισης με άλλα τεχνικά έργα.

Βασικές κατευθύνσεις στη φυτοτεχνική διαμόρφωση είναι η δημιουργία ποικιλίας αισθητικών εντυπώσεων, η επίτευξη ιδιαίτερων μικροκλιματικών συνθηκών άνεσης και ξεκούρασης και  η προστασία της υπάρχουσας βλάστησης, για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου επιθυμητού αποτελέσματος. Οι ανάγκες για φυτοτεχνική διαμόρφωση υλοποιούνται με:

  • Μελέτες διαμόρφωσης του τοπίου
  • Φυτοτεχνικές μελέτες

Related posts