Περιβαλλοντικές μελέτες

Η περιγραφή, καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης των διαφόρων στοιχείων του περιβάλλοντος όπως των τύπων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας, των διαφόρων ενδιαιτημάτων και της πανίδας, αποτελεί τη βάση για την λήψη αποφάσεων για πολλά και ποικίλα έργα και δραστηριότητες σε κάθε χωρο-οικονομικό και κοινωνικό σύστημα. Η διαδικασία εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϋποθέτει τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των υπαρχόντων εναλλακτικών λύσεων και την διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων για την αποκατάσταση των συνεπειών στο περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται διάφορες μελέτες όπως:

  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης τοπίου
  • Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες
  • Σχέδια διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
  • Οικολογική αξιολόγηση και χαρτογράφηση
  • Ολοκληρωμένα σχέδια οικοτουριστικής ανάπτυξης
  • Καταγραφή και παρακολούθηση τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας

Related posts